Gray Hair Consultants 
HR audit

HR audit slouží k podpoře strategického plánování a rozvoji lidského kapitálu. Jeho cílem je identifikace kritických oblastí ve fungování personálního oddělení v souladu s byznys modelem společnosti, prioritizace jednotlivých HR oblastí a následná implementace nových a optimalizace aktuálních procesů. Personální audit se nejčastěji realizuje při rychlém růstu společnosti, při její transformaci, případně při změně jejího primárního majitele, resp. akcionáře. Naše expertíza v oblasti HR Auditu pokrývá tyto oblasti:

  • Zmapování aktuálního stavu HR ve společnosti.

  • Prioritizaci implementace jednotlivých HR procesů , definování „value chain creation“.

  • Nastavení jasných kompetencí a očekávání pozice Personálního ředitele vs. management (HR strategie).

  • Nastavení komunikační strategie ve smyslu budoucích HR procesů a změn.

  • Efektivní alokaci personálních nákladů ve smyslu jejich opodstatnění a dlouhodobé udržitelnosti.

Příklad zkušenosti v oblasti personálního (HR) auditu 

U organizace poskytující služby s mnohamilionovým obratem jsme museli řešit problémy spojené s vysokými personálními náklady a celkově nízkou efektivitou organizace.

Podařilo se nám identifikovat nízké využití pracovního fondu terénními pracovníky v důsledku špatného plánování a komunikace výkonu mezi nadřízeným a zaměstnanci. Výkony nebyl plánovány, chyběly výkazy výkonů, zaměstnanci nebyli systematicky řízeni a zejména schvalovací proces neměl jasně definovanou matici odpovědností a postupů. Podobné problémy jsme zjistili i u schvalování výkonů administrativních pracovníků.

Výsledkem personálního auditu bylo zvýšení počtu výkonů v terénu za stejnou dobu, zlepšení vzájemných vztahů v týmu a úspora počtu administrativních pracovníků. Zavedením používání schvalovací matice jsme přispěli ke zkrácení času potřebného pro rozhodování a zároveň k uvedení těchto rozhodnutí do života v co nejkratší době.