Gray Hair Consultants 
Angažovanosť zaměstnanců (Employee Engagement)

Angažovanost zaměstnanců (Employee Engagement) v dobách permanentní změny a krizí je často jediným a rozhodujícím faktorem konkurenční výhody. Ukážeme Vám, proč angažovaní zaměstnanci jsou pro firmu ochotni „obětovat“ více než spokojení zaměstnanci. Vysvětlíme rozdíl mezi spokojeností (satisfaction) a angažovaností (engagement). Angažovanost a vnitřní ztotožnění se s organizací je stav emocí, kdy cítíme vášeň, energii a odhodlaní k práci. Toto se promítá do řízení zaměstnanců, kteří posouvají výkonnost organizace na vyšší úroveň.  Návratnost investic (ROI) ve firmách s vysokou angažovaností zaměstnanců je výrazně vyšší, stejně jako celková výkonnost firmy a nemluvě o výrazně nižší fluktuaci. Při rozvoji angažovanosti zaměstnanců vycházíme z modelu „MAGIC“ společnosti Decision Wise a následujících premis:

Meaning (Smysl): Mít práci, která má smysl i nad rámec jejího samotného výkonu a povinností.

Autonomy (Pravomoc): Mít pravomoc formovat a přizpůsobovat si práci a prostředí takovým způsobem, který Vám umožní podat maximální výkon.

Growth (Růst): Být vystaven výzvám a okolnostem, které podporují osobnostní a profesionální růst.

Impact (Výsledek): Vidět výsledky a skutečný přínos vlastní práce, kterou děláme.

Connection (Být součástí celku): Mít pocit sounáležitosti k něčemu většímu, než jsem já sám. 

Příklad zkušenosti s angažovaností zaměstnanců  

Pro velkou finanční instituci jsme zmapovali úroveň angažovanosti zaměstnanců a navrhli opatření k jejímu zvýšení.

Aktivity této společnosti na podporu motivace a loajality zaměstnanců se pozitivně nesetkaly s očekáváním vedení. A to i přesto, že tyto aktivity byly štědře dotovány. Zejména jsme zjistili, že zaměstnanci očekávali zlepšení svých pracovních podmínek (kvalitnější židle, instalaci klimatizace, barevnější stěny, atd.) více než různé finanční pobídky a jednorázové odměny.

Na základě výsledků analýzy finanční instituce zlepšila využití dostupných finančních zdrojů a dosáhla zvýšení angažovanosti zaměstnanců.