Gray Hair Consultants 
HR audit

HR audit slúži na podporu strategického plánovania a rozvoj ľudského kapitálu. Jeho cieľom je identifikácia kritických oblastí vo fungovaní personálneho oddelenia v súlade s biznis modelom spoločnosti, prioritizácia jednotlivých HR oblastí a následná implementácia nových a optimalizácia aktuálnych procesov. Personálny audit sa najčastejšie realizuje pri rýchlom raste spoločnosti, pri jej transformácii, prípadne pri zmene jej primárneho majiteľa, resp. akcionára. Naše expertíza v oblasti HR Auditu pokrýva tieto oblasti:   

  • Zmapovanie aktuálneho stavu HR v spoločnosti 

  • Prioritizáciu implementácie jednotlivých HR procesov , definovanie „value chain creation“.

  • Nastavenie jasných kompetencií a očakávaní pozície Personálneho riaditeľa vs. manažment (HR stratégia).

  • Nastavenie komunikačnej stratégie v zmysle budúcich HR procesov a zmien.

  • Efektívnu alokáciu personálnych nákladov v zmysle ich opodstatnenia a dlhodobej udržateľnosti.

Príklad skúsenosti z oblasti  personálneho (HR) auditu 

Pre servisnú organizáciu s mnohomiliónovým obratom sme museli riešiť problémy súvisiace s vysokými personálnymi nákladmi a celkovou nízkou efektivitou organizácie.

Podarilo sa nám identifikovať nízke využitie pracovného fondu zamestnancami v teréne v dôsledku zlého plánovania  a komunikovania výkonov medzi nadriadeným a zamestnancami. Výkony sa neplánovali, chýbali reporty o výkone, zamestnanci neboli riadení systematicky a najmä schvaľovací proces nemal jasne definovanú maticu zodpovednosti a postupov. Podobné problémy sme našli so schvaľovaním výkonov  aj v prípade administratívnych pracovníkov.

Výsledkom HR Auditu bolo zvýšenie počtu výkonov v teréne za rovnaký čas, zlepšenie vzájomných vzťahov v tíme a úspora počtu administratívnych pracovníkov. Zavedením používania matice schvaľovania sme pomohli skrátiť čas potrebný na rozhodovanie a uvedenie rozhodnutí do života v čo najkratšom čase.