Gray Hair Consultants 
Angažovanosť zamestnancov 

Angažovanosť zamestnancov (engagement) v časoch permanentnej zmeny a kríz je často jediným a rozhodujúcim faktorom konkurenčnej výhody. Ukážeme Vám prečo angažovaní zamestnanci sú pre firmu ochotní „obetovať" viac ako spokojní zamestnanci. Vysvetlíme rozdiel medzi spokojnosťou (satisfaction) a angažovanosťou (engagement). Angažovanosť a vnútorné stotožnenie sa s organizáciou je stav emócií, kedy cítime vášeň, energiu a odhodlanie k našej práci. Toto sa premieta do konania zamestnancov, ktorí posúvajú výkonnosť organizácie na vyššiu úroveň. ROI (návratnosť investícií) vo firmách s vysokou angažovanosťou zamestnancov je výrazne vyššia, rovnako ako aj celková výkonnosť firmy, a nehovoriac o výrazne nižšej fluktuácii. Pri rozvoji angažovanosti zamestnancov vychádzame z modelu „MAGIC“ spoločnosti Decision Wise a nasledovných premís: 

Meaning (Zmysel)
Mať prácu, ktorá má zmysel aj nad rámec jej samotného výkonu a povinností.  

Autonomy (Právomoc)
Mať právomoc formovať a prispôsobovať si prácu a prostredie takým spôsobom, ktorý Vám umožní podať maximálny výkon.

Growth (Rast)
Byť vystavený výzvam a okolnostiam, ktoré podporujú osobnostný a profesinálny rast.

Impact (Výsledok)
Vidieť výsledky a skutočný prínos vlastnej práce, ktorú robíme.

Connection (Byť súčasťou celku)
Mať pocit spolupatričnosti k niečomu väčšiemu ako som ja sám.

Príklad skúsenosti z oblasti angažovanosti zamestnancov

Pre veľkú finančnú inštitúciu sme zmapovali úroveň angažovanosti zamestnancov a navrhli opatrenia pre jej zvýšenie.

Aktivity tejto spoločnosti na podporu motivácie a lojality jej zamestnancov sa nestretávali pozitívne s očakávaním manažmentu. To aj napriek tomu, že tieto aktivity boli finančne štedro dotované. Zistili sme, že zamestnanci očakávali najmä zlepšenie svojich pracovných podmienok (kvalitnejšie stoličky, inštaláciu klimatizácie, pestrejšiu farebnosť stien a pod.) viac, ako rôzne finančné stimuly a jednorazové odmeny.

Na základe výsledkov analýzy finančná inštitúcia zlepšila využitie dostupných finančných zdrojov a dosiahla zvýšenie angažovanosti svojich zamestnancov.