Gray Hair Consultants 
Riadenie zmien a transformácia  

Riadenie zmien (Change Management) sa stalo integrálnou súčasťou života v mnohých firmách, ktoré sa musia prispôsobiť novým podmienkam na trhu a udržať si svoju konkurenčnú výhodu. Naše skúsenosti v tejto oblasti využijeme, aby sme Vám:  

  • Vypracovali zoznam rizík spojených s procesom zmien.

  • Pomohli v identifikácii zúčastnených strán (stakeholders)a analýze dopadov zmien na ne.

  • Vytvorili stratégiu pre efektívne riadenie zmien, ktorých cieľom je prijatie zmien zamestnancami a minimalizovanie ich odporu.

  • Pomohli s riadením projektov a procesov zmien.

  • Navrhli komunikačnú stratégiu a konkrétne komunikačné aktivity pre jednotlivé cieľové skupiny.  

  • Vyhodnotili priebeh implementácie zmien vo vzťahu ku schválenému časovému plánu a plánu nákladov.

Príklady skúseností z oblasti Riadenia zmien a transformácií  
  • Riadenie jednotlivých projektov zmien v komplexnom, niekoľko rokov trvajúcom programe transformácie celej spoločnosti jedného z najväčších slovenských telekomunikačných operátorov. Výsledkom transformácie procesov, produktového portfólia, služieb, predajných a zákazníckych kanálov bolo zastavenie prepadu tržieb, posilnenie trhovej pozície a zlepšenie reputácie firmy. Príprava komunikačných stratégií pre podporu jednotlivých transformačných projektov a vytvorenie novej firemnej kultúry – kultúry tzv. kontinuálnej zmeny, ktorá pomáhala veľmi účinne presadzovať ďalšie transformačné projekty.

  • Úspešná riadenie transformácie jednej z najväčších neziskových organizácií na Slovensku. Cieľom transformácie bolo zásadným spôsobom zefektívniť ekonomický model jej fungovania a vytvoriť nové predpoklady pre ďalšie fungovanie nadácie v zmenených podmienkach vývoja neziskového sektoru. Vďaka úspešnej ekonomickej transformácii táto nezisková organizácia mohla získať finančné prostriedky od významných donorov a pokračovať vo svojej činnosti.