Gray Hair Consultants 
Udržateľné podnikanie a ESG  

Udržateľné podnikanie (Sustainability) je výrazom vyspelosti firmy a jej zodpovednosti voči okolitému prostrediu v ktorom podniká. Európska legislatíva definuje túto zodpovednosť v oblasti životného prostredia(Environment), sociálnych skupín/vzťahov (Social) a spôsobu riadenia firmy (Governance). Firmy svoje aktivity v oblasti ESG budú musieť prezentovať vo forme tzv. ESG reportov, ktore sa stanú integrálnou súčasťou nefinančných reportov. Okrem toho, že sa tento typ reportovania bude vyžadovať zákonom, bude aj biznisovo nevyhnutný napr. pre tie firmy ktore sú súčasťou dodávateľských reťazcov.  Naše skúsenosti a poradenstvo v tejto oblasti Vám pomôžu:  

  • Vypracovať návrh stratégie udržateľnosti podnikania na základe predmetu podnikania Vašej firmy, jej hodnôt, vízie a misie, ako aj ďalších dôležitých faktorov.

  • Identifikovať materiality v zmysle Scope 1 a 2, prípraviť metodiku pre materiality v zmysle Scope 3.

  • Vytvoriť systém pre pravidelné reportovanie ESG a SDG cieľov (CSRD Reporting) v zmysle platnej legislatívy, alebo požiadaviek dodávateľských reťazcov. 

  • Automatizovať výpočet uhlíkovej stopy – emisií CO2, prípadne ďalších skleníkových plynov z celkovej prevádzky firmy, ako aj z najdôležitejších produktov a služieb.

  • Pripraviť efektívnu komunikačnú podporu pre pochopenie stratégie udržateľnosti cieľovými skupinami.

Príklady skúseností z oblasti Udržateľného podnikania a ESG  
  • Prípravy stratégií spoločensky zodpovedných  (CSR) aktivít z pohľadu predmetu podnikania jedného z najväčší telekomunikačných operátorov na Slovensku. Zahájenie vydávania a následné pravidelné reportovanie o CSR aktivitách firiem v zmysle štandardov GRI. Spolupráca s externými subjektmi pre zostavovanie  transparentných a obsahovo hodnotných grantových programov Nadačného fondu pre túto spoločnosť.

  • Zavedenie komplexného prístupu k problematike udržateľného podnikania (Sustainability) pre významný maloobchodný potravinový reťazec v ČR a stanovenie priorít medzi jednotlivými aktivitami. Vytvorenie dlhodobého programu na zníženie plytvania s potravinami a tým aj skleníkových emisií, ktoré vznikajú pri rozklade nespotrebovaných potravín.  Za 6 rokov sa firme podarilo znížiť objem vyplytvaných potravín vo vlastnej prevádzke o viac ako 80%. Zavedenie programov Diverzity a Inklúzie, ktorých cieľom je vyrovnávanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a poskytnutie rovnakých kariérnych možnosti, pomoc marginalizovaným skupinám v zamestnaní. Pravidelné vydávanie správ o zodpovednom podnikaní a Diverzite a Inklúzii.  Za všetky tieto aktivity firma niekoľkokrát za sebou získala ocenenie Top Zodpovedná Firma.  

  • Príprava malých a stredných firiem na certifikáciu v zmysle štandardov ESG podľa metodiky CSRD. Identifikácia materialít v zmysle Scope 1 a 2, príprava metodiky pre materiality v zmysle Scope 3. Navrhovanie metodík pre výpočet uhlíkovej stopy – emisií CO2 z celkovej prevádzky firmy, ako aj jednotlivých jej činností a najdôležitejších produktov a služieb.