Gray Hair Consultants 

Zásady ochrany osobných údajov  

Zabezpečenie

Webová lokalita www.55plus.sk používa šifrované pripojenie SSL, ktoré zabraňuje tretím stranám v prístupe k údajom počas ich prenosu cez internet a ich modifikácii tretími stranami.

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Arcys, s.r.o. Prevádzkovateľ je zároveň správcom osobných údajov Používateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Zaväzujeme sa spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom, najmä s GDPR.

Práva používateľa

Ako Používateľ máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenie spracovania podľa článkov 16 až 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 1 písm. a) a písm. c) až f) GDPR. Okrem toho má Používateľ právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 1 ods. 2. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu údajov.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá môžu byť v prípade potreby aktualizované, preto odporúčame pravidelne sa oboznamovať s ich obsahom.

Zásady ochrany osobných údajov